Regulamin Oprogramowania Drinco.pl

Akcja Drinco.pl Regulamin dla Partnerów (dalej: „Regulamin”)

1.         DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         Niniejszy Regulamin określa zasady akcji "DRINCO.PL", która jest prowadzona przez ECVC7 sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, KRS: 0000666652, posiadającą REGON: 366738788, NIP: 7773279864, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN, adres email: alkohole@eurocash.pl (dalej: „Organizator”).

1.2.         Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

1.2.1.         Platforma Drinco.pl – witryna internetowa prowadzona przez Organizatora w celu organizacji Akcji, o której mowa poniżej. Platforma Drinco.pl jest dostępna pod adresem: www.drinco.alkohole.eurocash.pl. Na Platformie Drinco.pl dostępny jest dla każdego Partnera Panel Administracyjny.

1.2.2.         Organizator – ECVC7 sp. z o. o.

1.2.3.         Akcja lub Program – zespół podejmowanych przez Organizatora działań polegających na udostępnieniu Partnerom w zakresie dotyczącym prowadzonych przez nich Sklepów, możliwości: (i) wyboru i deklarowania gotowości do realizacji za pośrednictwem Platformy Drinco.pl – Kuponów dla zamkniętej, ograniczonej grupy Konsumentów; oraz (ii) umożliwiania tym konsumentom, jako klientom Partnera dokonującym u niego zakupów detalicznych, realizowania wyżej wskazanych Kuponów. W zamian za przystąpienie i aktywne uczestnictwo w Akcji, Partner otrzymywać będzie od Organizatora Retrorabat do każdego Kuponu na warunkach i w wysokości określonej w Panelu Administracyjnym i zaakceptowaną przez Partnera w toku deklarowania i tworzenia Kuponu.

1.2.4.         Partner – przedsiębiorca prowadzący placówkę zajmującą się obrotem detalicznym artykułami spożywczymi, w tym napojami alkoholowymi (określaną dalej jako: „Sklep”), który przystąpił do Programu za pomocą Platformy Drinco.pl i założył Konto na Platformie Drinco.pl. Przystępując do Programu zobowiązuje się i zapewnia Organizatora, że spełnia i – przez cały okres udziału w Programie – będzie spełniał łącznie wszystkie poniższe warunki:

1.2.4.1.        posiada wszystkie wymagane zezwolenia w zakresie obrotu i sprzedaży napojów alkoholowych, które oferuje (tj. zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% oraz piwem; zezwoleniu na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa; zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu; zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację danego Sklepu);

1.2.4.2.        nie prowadzi jednocześnie działalności hurtowej w zakresie obrotu produktami spożywczymi;

1.2.4.3.        posiada i przedstawi na każde żądanie Organizatora dowody zakupu towarów (faktury zakupu lub paragony) dotyczące każdego Kuponu, który został zrealizowany przez Konsumenta w każdym Sklepie Partnera;

1.2.4.4.        założył Konto oraz uzyskał dostęp do Panelu Administracyjnego;

1.2.4.5.        w ramach Programu deklaruje i tworzy Kupony oraz dokonuje ich realizacji w swoim Sklepie na rzecz Konsumentów przez cały okres obowiązywania swojej oferty rabatowej określonej w Kuponach;

1.2.4.6.        stale zabezpiecza zadeklarowaną w Panelu Administracyjnym ilość produktów w Sklepie przez cały okres uczestnictwa w Programie;

1.2.4.7.        wprowadza własny, aktualny cennik ofert do własnego systemu kasowego w Sklepie z zastrzeżeniem, że wysokość cen sprzedaży produktu objętego Kuponem, która jest oferowana Konsumentowi i wskazana na wystawionym Konsumentowi paragonie lub fakturze, nie może być wyższa, aniżeli cena tego produktu zadeklarowana w panelu Administracyjnym i podana na danym Kuponie;

1.2.4.8.        zobowiązuje się do stałego utrzymywania dla produktów objętych Kuponami takich cen, które nie będą wyższe niż ceny zadeklarowane w Panelu Administracyjnym kuponów okresie obowiązywania danego Kuponu zadeklarowanego w panelu Administracyjnym;

1.2.4.9.        wyraża zgodę na naliczanie mu Retrorabatów za zrealizowane przez Konsumentów Kupony, w zakresie ustalonym w Panelu Administracyjnym;

1.2.4.10.     zobowiązuje się do weryfikacji tożsamości każdego Konsumenta, który po raz pierwszy będzie kupował produkty w ramach realizacji Kuponu korzystając z niezautoryzowanej jeszcze Aplikacji Mobilnej, w szczególności w zakresie danych obejmujących imię, nazwisko, oraz status osoby pełnoletniej. Nie uchybia to ani nie ogranicza zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: „Ustawa”), w tym art. 15 tej ustawy. Weryfikacja tożsamości musi odbywać się przy wykorzystaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem: dowodu osobistego lub paszportu.

1.2.5.         Oprogramowanie – oprogramowanie służące do realizacji Programu, w tym do deklarowania i tworzenia Kuponów. Oprogramowanie ma za zadanie w szczególności umożliwić, aby przystępujący do Akcji Partner zadeklarował i stworzył Kupony po to, aby następnie Partner umożliwiał realizację tych Kuponów w swoim Sklepie, a Konsument mógł, za pomocą Aplikacji Mobilnej, z tych Kuponów skorzystać. Oprogramowanie składa się z dwóch integralnych części, tj. Aplikacji Mobilnej oraz Panelu Administracyjnego.

1.2.5.1.        Aplikacja  Mobilna  –  aplikacja internetowa  na  smartfony przeznaczona dla

Konsumentów do realizowania za jej pośrednictwem Kuponów na zakup towarów, które pozwalają Konsumentom na realizację zakupu z zastosowaniem preferencyjnego rabatu od Partnera w jego Sklepie. Aplikacja Mobilna nie stanowi sklepu internetowego, sklepu mobilnego ani nie służy do zawierania umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

1.2.5.2.        Panel Administracyjny – platforma, której operatorem jest Organizator. umieszczona w publicznej sieci Internet pod adresem www.drinco.alkohole.eurocash.pl, na której Partner ma dostęp do swojego Konta wymagającego indywidualnego logowania chronionego ustawionym przez Partnera loginem i hasłem. Panel Administracyjny służy w szczególności do deklarowania, oraz zarządzania Kuponami udostępnianymi następnie w Aplikacji Mobilnej. Dane zawarte w Panelu Administracyjnym są podstawą do rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Partnerem.

1.2.6.         Konsument – konsument w rozumieniu w art. 221 Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna, która dokonuje z Partnerem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową – który wchodzi w zakres zamkniętej, ograniczonej grupy konsumentów, znanych Organizatorowi z imienia i nazwiska, którzy korzystają z Aplikacji Mobilnej.

1.2.7.         Retrorabat – przysługujący Partnerowi rabat do każdego Kuponu rzeczywiście zrealizowanego w Aplikacji Mobilnej przez Konsumenta. Wartość sumaryczna Retrorabatu przysługującego Partnerowi dla każdego towaru objętego Akcją jest wskazana w Panelu Administracyjnym. Retrorabat jest rozliczany na warunkach podanych w pkt. 6 Regulaminu.

1.2.8.         Kupon – oferta Partnera na zakup konkretnego towaru, na warunkach podanych przez Organizatora, stanowiąca Kupon wybrany i zadeklarowany do realizacji przez Partnera w Panelu Administracyjnym i udostępniany następnie w Aplikacji Mobilnej. Ostateczną decyzję o umieszczeniu zadeklarowanego przez partnera Kuponu na Platformie Drinco.pl oraz w Aplikacji Mobilnej podejmuje Organizator. Na Kupon składa się w szczególności: maksymalna (najwyższa) cena detaliczna sprzedaży danego produktu Konsumentowi przez Partnera, w jakiej Partner oferuje ten produkt Konsumentowi w okresie obowiązywania Kuponu (Partner może sprzedawać towar po cenie niższej), opis i zdjęcie towaru oraz kwota retrorabatu, która przysługuje Partnerowi w związku ze zrealizowaniem danego Kuponu. Kupony, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Partnera ceny niższej niż cena maksymalna, obowiązują i są wiążące dla partnera przez Okres obowiązywania Kuponu. Przez Kupon rozumie się również samodzielnie utworzone czy wczytane przez Partnera oferty na wybrane przez niego produkty, obowiązujące w czasie wskazanym przez Partnera w Panelu.
1.2.9.         Konto  –  indywidualne konto Partnera  na  Platformie Drinco.pl  zakładane w  Panelu Administracyjnym, które służy udziałowi Partnera w Programie.

1.2.10.      Kod Partnera – wystawiony przez Organizatora unikalny kod przypisany do Partnera, który służy do: (i) autoryzowania i potwierdzania przez Partnera Organizatorowi, że tożsamość danego Konsumenta w zakresie danych wskazanych w Aplikacji Mobilnej podczas dokonywania w niej rejestracji przez Konsumenta jest w pełni zgodna z danymi wynikającymi z dokumentu tożsamości ze zdjęciem okazanego Partnerowi lub upoważnionemu personelowi danego Partnera przez tego Konsumenta, w tym w zakresie imienia, nazwiska oraz daty urodzenia; (ii) oraz potwierdzenia dokonywania zakupów przez Konsumenta na warunkach określonych na Kuponie. Okres ważności danego Kodu Partnera określa Organizator. Po upływie okresu ważności danego Kodu Partnera Organizator wystawi Partnerowi nowy Kod Partnera.

1.2.11.     Okres obowiązywania Kuponu – wskazany w Panelu Administracyjnym czas, w którym obowiązują ustalone dla Kuponów warunki.

1.3.         Uczestnicząc w Akcji, w tym zakładając Konto oraz deklarując Kupony, Partner oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do nich bezwzględnie stosować.

2.         ZAKŁADANIE KONTA W PANELU ADMINISTRACYJNYM

2.1.         Partner zakłada Konto na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.drinco.alkohole. eurocash.pl w celu uzyskania możliwości wyboru i deklarowania realizacji Kuponów, sprawdzania postępów ich realizacji.

2.2.         Przy zakładaniu Konta Partner definiuje własny, unikalny login i hasło dostępu, które służy do Panelu Administracyjnego.

2.3.         Partner wybiera produkty z listy, które będzie oferować w swoim Sklepie na warunkach podanych w

Kuponach. Partner ma bieżący dostęp do szczegółów oferowanych przez siebie Kuponów i może śledzić które z nich zostały już zrealizowane (a więc odbyła się sprzedaż z wykorzystaniem danego Kuponu), a które Kupony pozostają jeszcze do wykorzystania.

2.4.         Partner zobowiązuje się do podania wyłącznie prawdziwych danych (w tym pełnej firmy (nazwy), danych do faktur, w tym również adresu, numeru NIP, telefonu kontaktowego, adresu e-mail). Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości przekazanych przez Partnera danych, lub gdy Partner nie spełnia jakiegokolwiek zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.

3.         PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

3.1.         Partner oświadcza, że nabywa i nabywać będzie produkty objęte Akcją wyłącznie z legalnych źródeł.

3.2.         Partner zobowiązuje się do tego, aby stale rezerwować odpowiednią ilość produktów objętych Akcją odpowiadającą co najmniej takiej ilości, która została zadeklarowana przy tworzeniu Kuponów.

3.3.         Partner zobowiązuje się do właściwego oznakowania i ekspozycji objętych Akcją produktów, zgodnie z wytycznymi Organizatora, w tym w szczególności do dokonywania zmian ekspozycji materiałów promocyjnych w kolejnych cyklach Akcji.

3.4.         Partner zobowiązuje się do właściwej ekspozycji materiałów promocyjnych (POS) związanych z Akcją zgodnej z wytycznymi Organizatora.

3.5.         Postanowienia punktów 3.3 lub 3.4 nie uchybiają ani nie ograniczają wymogów wynikających z Ustawy, w tym w zakresie dotyczącym art. 131 tej Ustawy.

3.6.         Partner zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Sklepu w zakresie zasad Akcji, w tym postanowień

Regulaminu oraz zasad realizowania Kuponów przez Konsumentów.

3.7.         Partner zobowiązuje się do tego, aby w okresie obowiązywania Akcji oferować Konsumentom realizującym Kupony, ceny objętych Akcją produktów nie wyższe aniżeli określone w Panelu Administracyjnym i poszczególnych Kuponach. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości, z zastrzeżeniem nieprzekraczania poziomu cen maksymalnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ceny na produkty objęte Akcją ustalane są samodzielnie przez Partnera. W szczególności, żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza Partnera w oferowaniu oraz sprzedawaniu Konsumentom ani jakimkolwiek innym osobom produktów objętych Akcją po cenach niższych, aniżeli ceny maksymalne zadeklarowane w Panelu Administracyjnym i wskazane na poszczególnych Kuponach.

3.8.         Stosowanie cen nie wyższych aniżeli ceny maksymalne zadeklarowane w Panelu Administracyjnym i wskazane na poszczególnych Kuponach podlega weryfikacji przez Organizatora. Klient zdaje sobie sprawę z tego, że stosowanie cen wyższych aniżeli ceny maksymalne zadeklarowane w Panelu Administracyjnym i wskazane na poszczególnych Kuponach stanowi naruszenie przez niego praw Konsumentów, a Partner może zostać wówczas czasowo albo trwale wyłączony ze wszystkich akcji i innych promocji organizowanych przez Operatora, w tym z Programu.

3.9.         Klient zobowiązuje się, w trakcie trwania Akcji i w związku z uczestnictwem w niej, dostosować ceny sprzedawanych przez siebie produktów we własnym systemie kasowym, tak aby Konsument zapłacił oraz otrzymał wskazaną na paragonie lub fakturze cenę sprzedaży nie wyższą aniżeli cena podana na Kuponie, który jest przez niego realizowany.

3.10.      Partner jest zobowiązany do nieujawniania Kodu Partnera nieuprawnionym osobom, w tym Konsumentom, w szczególności poprzez jego wywieszanie, zamieszczanie w widocznych dla Konsumentów miejscach lub udostępnianie w inny sposób, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonymi w Regulaminie. Wszelkie konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania, w tym szkody z tym związane, ponosi Partner.

3.11.      Partner przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo przez Konsumentów w Programie bezwzględnie wymaga od Konsumenta okazania Partnerowi lub wyznaczonemu przez Partnera personelowi Sklepu dostępnego w Aplikacji Mobilnej ważnego Kuponu, tj. Kuponu, w zakresie którego nie upłynął Okres ważności Kuponu. Partner zobowiązuje się, że będzie każdorazowo weryfikował autentyczność i ważność Kuponów, z których korzysta każdy Konsument.

3.12.      W celu potwierdzenia pochodzenia autentyczności i ważności Kuponu, Partner – samodzielnie lub za pomocą wyznaczonego przez siebie personelu – zobowiązany jest, aby podczas każdej realizacji Kuponu okazać Konsumentowi Kod Partnera, który powinien zostać wprowadzony do Aplikacji Mobilnej przez Konsumenta.

3.13.      Partner zobowiązany jest do weryfikacji tożsamości każdego Konsumenta, który po raz pierwszy będzie kupował produkty w ramach realizacji Kuponu korzystając z niezautoryzowanej jeszcze Aplikacji Mobilnej, w szczególności w zakresie danych obejmujących imię, nazwisko, oraz status osoby pełnoletniej. Weryfikacja tożsamości musi odbywać się przy wykorzystaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem: dowodu osobistego lub paszportu. Partner jest informowany, który Konsument po raz pierwszy korzysta z Kuponu, na podstawie wyraźniej informacji umieszczonej na realizowanym przez Konsumenta Kuponie, który Konsument obowiązany jest okazać Partnerowi przed realizacją Kuponu. Podanie Konsumentowi Kodu Partnera do wprowadzenia w Aplikacji Mobilnej, stanowi potwierdzenie i oświadczenie przez Partnera, że dane Konsumenta podane przy pierwszym realizowanym przez niego Kuponie, w tym imię, nazwisko oraz wiek, są zgodne z danymi wynikającymi z wyżej wskazanego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Postanowienia niniejszego punktu nie uchybiają ani nie ograniczają zastosowania przepisów Ustawy, w tym art. 15 tej Ustawy.

3.14.      Partner oświadcza, iż ma świadomość, że Akcja skierowana jest wyłącznie do zarejestrowanych w Aplikacji Mobilnej Konsumentów wchodzących w skład zamkniętej, ograniczonej grupy, znanych Organizatorowi z imienia i nazwiska, natomiast to Partner obowiązany jest do weryfikacji i potwierdzania tożsamości każdego Konsumenta, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

3.15.      Partner przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że sprzedaż produktów przy realizacji Kuponu jest dla każdego Konsumenta limitowana i podlega bieżącej weryfikacji ze strony Organizatora.

3.16.      Maksymalna ilość produktów, jaką dany Konsument może nabyć przy użyciu Kuponów jest wyraźnie oznaczona przez Organizatora w Panelu Administracyjnym. W szczególności wykluczone są: zakupy hurtowe rozumiane jako jednorazowe nabywanie więcej niż 10 sztuk pojedynczego produktu objętego Akcją, chyba że co innego wprost wynika z treści Kuponu.

3.17.      Organizator ma prawo do stałego kontrolowania ilości realizowanych Kuponów w każdym Sklepie Partnera. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości lub nadużyć, jest on upoważniony do szczegółowej weryfikacji liczby produktów sprzedanych przy realizacji Kuponów, a także do dochodzenia od Partnera odszkodowań i innych roszczeń z tym związanych (w tym w przypadkach defraudacji, stosowanie wobec Konsumentów cen wyższych aniżeli ceny maksymalne określone w Panelu Administracyjnym, niezabezpieczanie odpowiednich stanów zaopatrzenia Sklepu w towary objęte Akcją), a także do wykluczenia Partnera z udziału w Akcji.

3.18.      Partner oświadcza, że biorąc udział w Akcji zobowiązuje się także do promowania Aplikacji Mobilnej wewnątrz wydzielonego stanowiska alkoholowego, do którego odnosi się art. 131 ust. 9 Ustawy. Wszystkie materiały promocyjne dostarczy Partnerowi Organizator. Partner zobowiązuje się, że wszelkie takie materiały będą udostępniane w Sklepie Partnera wyłącznie w taki sposób, który nie będzie powodował ryzyka naruszenia ani naruszenia wymogów wynikających z Ustawy.

3.19.      Partner zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Organizatorem, zwłaszcza w zakresie:

3.19.1.     udzielenia Organizatorowi wszystkich informacji mających na celu prawidłowe naliczanie i rozliczanie Retrorabatów przez Organizatora, w tym dot. zmian numeru rachunku bankowego Partnera służącego do rozliczeń Partnera z Organizatorem

3.19.2.     udzielania wszystkich potrzebnych Organizatorowi informacji związanych z Kuponami realizowanymi we wszystkich Sklepach Partnera;

3.19.3.     raportowania i rozwiązywania wszelkich problemów lub utrudnień związanych z realizacją Kuponów, w tym również w zakresie braków asortymentowych, problemów z obsługą kasową, problemów z Kodem Partnera.

3.19.4.     wszelkich innych kwestii związanych z realizacją Platformy Drinco.pl.

3.20.      Partner wyznacza na potrzeby realizacji postanowień niniejszego Regulaminu osoby, z którymi można się kontaktować w sprawach związanych z uczestnictwem Partnera w Platformie Drinco.pl.

3.21.      Partner ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprawdziwości składanych – przez siebie lub przez działające za Partnera osoby – oświadczeń, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym z ustawień Panelu Administracyjnego i umieszczonych tam danych.

3.22.      W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonanie któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Regulaminu, Partner może zostać czasowo lub trwale wyłączony z Akcji przez Organizatora.

3.23.      Partner jest uprawniony do korzystania z Platformy Drinco.pl oraz Panelu Administracyjnego wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Partner zobowiązany jest do: (i) niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Platformy Drinco.pl lub Panelu Administracyjnego, w tym do nieingerowania w jego elementy informatyczne; oraz (ii) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.

3.24.      Z Platformy Drinco.pl oraz Panelu Administracyjnego korzystać mogą wyłącznie Partnerzy spełniający wymagania, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy z Platformy Drinco.pl lub z Panelu Administracyjnego korzysta osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolnością prawną, osoba fizyczna, która w jej imieniu korzysta z Platformy Drinco.pl lub z Panelu Administracyjnego, potwierdza w ten sposób, że ma prawo do reprezentowania takiego podmiotu.

4.         PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

4.1.         Organizator oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania wszelkich znaków towarowych i innych oznaczeń handlowych umieszczonych w Oprogramowaniu.

4.2.         Organizator oświadcza, że zawartość strony internetowej platformy Drinco.pl nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

4.3.         Organizator zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących jego działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia Platformy Drinco.pl, Aplikacji Mobilnej oraz Panelu Administracyjnego, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

4.4.         Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.5 i 4.6, Organizator dołoży odpowiednich starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Oprogramowania, w tym jego dostępności i działania przez co najmniej 90 % danego miesiąca kalendarzowego.

4.5.         Organizator nie odpowiada za awarie lub usterki w działaniu Oprogramowania, spowodowane czynnikami niezależnymi od Organizatora.

4.6.         Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Oprogramowania lub ograniczenia jego funkcjonalności ze względów technicznych, w tym ze względów bezpieczeństwa.

4.7.         Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Partnera w przypadku naruszenia przez niego przepisów prawa lub jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu. Partnerowi nie przysługuje żadna forma rekompensaty z tego tytułu, chyba że Organizator wyrządził Partnerowi umyślnie związaną z tym szkodę.

4.8.         Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Partnerowi wszystkich materiałów promocyjnych, o których mowa w punktach 3.3, 3.4 oraz 3.18, które ten umieszcza w okresie obowiązywania Akcji na wydzielonym stanowisku alkoholowym. Nie uchybia to ani nie ogranicza wymogów wynikających z Ustawy.

4.9.         Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania Oprogramowania.

5.         PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1.         Administratorem danych osobowych Partnera zebranych od Partnera w ramach Akcji jest Organizator.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) i jest prowadzone w celu uczestniczenia w i realizacji Akcji oraz w celach marketingowych obejmujących w szczególności przesyłanie informacji marketingowych dotyczących cen, promocji, towarów Organizatora np. pocztą tradycyjną oraz w celu prowadzenia statystyk oraz badań rynku. Przetwarzanie danych osobowych Partnera w tym zakresie ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów. Partner przyjmuje do wiadomości fakt, iż na zasadach określonych przez przepisy prawa ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania poprzez kontakt z Organizatorem.

5.2.         Partner może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora, a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych należących do Partnera (np. telefonu, komputera) do celów marketingu bezpośredniego.

5.3.         Partner może wyrazić zgodę na przesyłanie danych osobowych oraz informacji w zakresie sprzedaży Kuponów podmiotom współpracującym z Organizatorem, zajmującym się w szczególności profesjonalnie badaniami statystycznymi, badaniem rynku, a także innym podmiotom świadczącym inne usługi, jak również dostawcom towarów w celach marketingowych, obejmujących w szczególności przesyłanie informacji marketingowych dotyczących cen, promocji, towarów, uczestniczenia w programach lojalnościowych, udzielania rabatów, ofert specjalnych oraz prowadzenia statystyk i badań rynku.

5.4.          Jeżeli w celu wykonania Akcji, w tym w celu przeprowadzania weryfikacji tożsamości i pełnoletności Konsumentów, Partner uzyska dostęp do danych osobowych Konsumentów takich jak np. imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości, adres e-mail, numer PESEL, Partner zobowiązuje się przetwarzać takie dane w imieniu Organizatora (jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych) wyłącznie w celu wykonania zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Akcji, zachować poufność wszelkich takich danych oraz nie wykorzystywać ich do swoich własnych celów. Do przetwarzania danych osobowych Konsumentów przez Partnera zastosowanie znajdują środki przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny podlegać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 nr 100 poz. 1024). Partner zobowiązany jest wówczas do stosowania wszelkich mechanizmów ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów.

6.         PŁATNOŚCI

6.1.         Organizator udostępnia Partnerom możliwość udziału w Platformie Drinco.pl, w tym możliwość korzystania w tym zakresie z Oprogramowania.

6.2.         Płatności z tytułu Retrorabatów na rzecz Partnera:

6.2.1.         dokonywane będą na podstawie zrealizowanych Kuponów i podanej w Panelu Administracyjnym kwoty rabatu dla każdego zrealizowanego Kuponu;

6.2.2.         rozliczane i dokonywane będą po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie maksymalnie 30 dalszych dni, na podstawie faktury VAT wystawianej przez Organizatora na podstawie i w zakresie zgodnym z danymi wskazanymi w Panelu Administracyjnym .

6.3.          Organizator zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Partnera płatności obejmujących Retrorabaty, w terminie do 30 dni dnia otrzymania faktury VAT, na konto bankowe wskazane na fakturze VAT. Za dzień płatności przyjmuję się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora. Opłaty bankowe pobierane przez bank Organizatora ponosi Organizator. Opłaty bankowe pobierane przez bank Partnera ponosi Partner.

7.         POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.         Partner może złożyć reklamację, jeżeli przewidziane w niniejszym Regulaminie usługi wchodzące w zakres Platformy Drinco.pl nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.2.         Reklamację można złożyć na piśmie bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail . Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Partnera oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz ze screenami.

7.3.          Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Organizator zwróci się o składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4.         Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 45 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

8.         ZMIANY REGULAMINU I WYPOWIEDZENIE UMOWY

8.1.         Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień regulaminu, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

8.2.         Umowa może zostać wypowiedziana przez Organizatora ze skutkiem natychmiastowym, w każdym przypadku, gdy:

8.2.1.         Partner nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Regulaminu lub z obowiązujących przepisów prawa, w tym z Ustawy;

8.2.2.         Partner działa na szkodę Organizatora lub podmiotów trzecich.

8.3.         Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym jego załączników, z zachowaniem co najmniej 7 dniowego wyprzedzenia. Informacja o dokonaniu zmiany Regulaminu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Partnera, który został podany Organizatorowi w ustawieniach Konta. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien wypowiedzieć umowę, w szczególności poprzez wykorzystanie funkcjonalności Konta. Po dniu wejścia w życie zmiany Regulaminu, dalsze korzystanie z Panelu Administracyjnego wymagać będzie uprzedniego zaakceptowania zmienionego Regulaminu.

9.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.         Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2017r. Program może być w każdej chwili zakończony przez Organizatora z zachowaniem 30 -dniowego okresu uprzedzenia.

9.2.         Warunkiem technicznym korzystania przez Partnera z usług oferowanych przez Organizatora, w tym zwłaszcza z Panelu Administracyjnego, jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet oraz działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze. Aplikacja mobilna dla konsumentów została przygotowania zgodnie z wytycznymi dla systemów Android oraz iOS.

9.3.          W przypadku zaistnienia sporów na tle realizacji niniejszego Regulaminu, Strony dołożą wszelkich starań by rozstrzygnąć je polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem wyłącznie właściwym miejscowo do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

9.4.         W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. W przypadku nieważności niektórych postanowień Regulaminu, Strony będą dążyć do zastąpienia postanowień nieważnych postanowieniami wywołującymi jak najbardziej zbliżony skutek gospodarczy.

9.5.         Postanowienia ogólnych warunków umów (wzorców umownych) lub innych regulaminów stosowanych przez Partnera nie znajdują zastosowania.

9.6.         Postanowienia Regulaminu nie uchylają obowiązków oraz zakazów spoczywających na Partnerze, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18 zawarty w Ustawy oraz zakaz prowadzenia publicznej reklamy lub publicznej promocji napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem szczegółowych przepisów powołanej ustawy.

9.7.         Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.8.         Regulamin podlega prawu polskiemu.

10.     ZAŁĄCZNIKI

10.1.      Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

10.1.1.  Załącznik nr 1 Postanowienie dot. samofakturowania

ZAŁĄCZNIK NR 1: POROZUMIENIE W SPRAWIE SAMOFAKTUROWANIA

zawarte pomiędzy:

ECVC7 Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, z siedzibą w Komornikach ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666652, Regon 36673878800000, NIP 7773279864, zwaną dalej ECVC7 ,

a Podmiotem, którego dane, zwłaszcza zaś

NIP, Konto bankowe, czy Adres e-mail znajdą się na dokumencie przesłanym przez niego do ECVC7 drogą elektroniczną,

zwanym dalej SPRZEDAWCĄ

§  1

1.        Na podstawie art. 106 d ustawy o podatku od towarów i usług Sprzedawca upoważnia ECVC7 jako nabywcę usług od Sprzedawcy, do wystawiania faktur i innych dokumentów rozliczeniowych, w szczególności faktur zaliczkowych, faktur korygujących i duplikatów faktur (dalej jako: „Faktury”),w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.

2.        Faktury wystawiane przez ECVC7 uwzględniać będą sumy należne z tytułu zakupionych przez ECVC7 od Sprzedawcy usług związanych z korzystaniem przez Sprzedawcę z udostępnionej przez ECVC7 aplikacji pod nazwą DRINCO, polegających na realizacji przez użytkowników aplikacji kuponów promocyjnych w sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę.

§ 2

1.        Sprzedawca oświadcza, że:

a)  posiada status zarejestrowanego podatnika VAT czynnego,

b)  w okresie obowiązywania Porozumienia nie będzie wystawiać Faktur na rzecz ECVC7,

c)  niezwłocznie poinformuje ECVC7 o wykreśleniu go z rejestru jako podatnika VAT czynnego.

2.        ECVC7 oświadcza, że:

a)  posiada status zarejestrowanego podatnika VAT czynnego,

b)  będzie wystawiać Faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Faktury zawierać będą

informację, że ECVC7 jest wystawcą Faktury w imieniu i na rzecz Sprzedawcy oraz adnotację „samofakturowanie”,

c)  niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o wykreśleniu go z rejestru jako podatnika VAT czynnego.

§  3

Wystawiane przez ECVC7 Faktury będą przesyłane Sprzedawcy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) w formacie plików PDF na adres e-mail, którym Sprzedawca posłużył się do założenia Konta w Panelu Administracyjnym Drinco.

§  4

1.        ECVC7 zobowiązuje się przesyłać Faktury do Sprzedawcy niezwłocznie po ich wystawieniu.

2.        Sprzedawca zobowiązuje się dokonywać zatwierdzania Faktur otrzymywanych od ECVC7 w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni od dnia otrzymania Faktury, przy czym Strony jednocześnie zgodnie ustalają, że brak uwag Sprzedawcy co do treści wystawionej i przesłanej przez ECVC7 Faktury, w w/w terminie uznawany będzie za akceptację i zatwierdzenie Faktury przez Sprzedawcę.

3.        Dokonanie zatwierdzenia Faktury przez Sprzedawcę, o którym mowa w § 4 ust. 2 Porozumienia może nastąpić również poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) ze stosowną informacją (np. „zatwierdzam fakturę”; „nie mam uwag” etc.) na adres poczty elektronicznej (e-mail), z którego została wysłana Faktura.

§  5

1.        Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, z możliwością rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego przez każdą ze Stron.

2.        Porozumienie wchodzi w życie z chwilą akceptacji regulaminu przez Partnera i założenia konta w Panelu Administracyjnym na stronie www.drinco.alkoholowe.eurocash.